การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
178

องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด ได้จัดให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคม ม.6+ม.3_๑๙๐๕๒๙_0001 ประชาคม ม.6+ม.3_๑๙๐๕๒๙_0005 ประชาคม ม.6+ม.3_๑๙๐๕๒๙_0015 ประชาคม ม.6+ม.3_๑๙๐๕๒๙_0024 ประชาคม ม.6+ม.3_๑๙๐๕๒๙_0028 ประชาคม ม4_๑๙๐๕๒๙_0023 ประชาคม ม4_๑๙๐๕๒๙_0029 ประชาคมหมู่ 2 28362_๑๙๐๕๒๙_0006 ประชาคมหมู่ 2 28362_๑๙๐๕๒๙_0010 ประชาคมหมู่ที่ 1_๑๙๐๕๒๙_0021 ประชาคมหมู่ที่ 1_๑๙๐๕๒๙_0036

 

แบ่งปัน