โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
161

องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด ร่วมกับอำเภอสามพราน ส่วนราชการในอำเภอสามพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอสามพราน ภาคเอกชน พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองและถนน บริเวณศาลพ่อแก่สะแกทอย คลองวัดหอมเกร็ด ถนนเลียบคลองวัดหอมเกร็ด คลองหมู่ที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562DSCN4087 DSCN4083 DSCN4091 DSCN4105 DSCN4130 DSCN4029 DSCN4158 DSCN4167 โครงการจิตอาสา ตำบล หอมเกร็ด 8 ส.ค. 62_๑๙๐๘๐๘_0020 DSCN4189 โครงการจิตอาสา ตำบล หอมเกร็ด 8 ส.ค. 62_๑๙๐๘๐๘_0018

แบ่งปัน