ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
36

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด

ไม่มีความคิดเห็น