แบบกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
37

แบบกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดแผ่นป้าย

ไม่มีความคิดเห็น