ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
32

1. ขอความร่วมมือจากนายจ้างสถานประกอบการ โรงงาน และบริษัท เพื่อให้ลูกจ้างของสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. หากนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อาจเป็นความผิดตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระห่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น