ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด

0
19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด

แบ่งปัน