ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการที่ 6 จ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 จากบริเวณห้องแถวบ้านนายสมเกียรติ จายะพันธ์ุ ถึงบริเวณบ้านนายสำอางค์ โพคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
11

แบ่งปัน