ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการที่ 8 จ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 โดยเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางเพชรแสง หนูกอง ถึงบริเวณบ้านนางบุญเรียม บัวอำไพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
10

แบ่งปัน