กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

0
84

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อร่วมประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างความโปร่งใส      ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

แบ่งปัน