ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 จากเดือนสิงหาคม2563 เป็นเดือน ตุลาคม 2563

0
34

แบ่งปัน