ข้อบัญญัติ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อัตโนมัติ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ พ.ศ. 2556

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562